Menu

Why choose GMT?

  ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ผลัตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ GMT มีคุณภาพและความแม่นยำสูง พร้อมทั้งความทนทานสูง

 More about us

 ROTATION STAGE / PRECISION TYPE

           MZA-25

           MZA-40

           MZA-60

           MZA-80

Go to top